Juf Katrien op Erasmus in IJsland

Juf Katrien op Erasmus in IJsland 

  114 Hits

Meester Piet op Erasmus

cov02

Meester Piet op Erasmus 

  435 Hits

Erasmus in Portugal

cov01

Directeur Ann op Erasmus in Portugal 

  427 Hits

Coding & robotics made easy

coverer

Coding & robotics made easy 

  480 Hits

Dag van de internationalisering

Geef je tekst hier ...

  760 Hits

Erasmus posterboekje

Geef je tekst hier ...

  734 Hits

Joensuu (Finland)

Geef je tekst hier ...

  801 Hits

Amersfoort (Nederland)

  745 Hits

Erasmus "Sterk in Taal"

  717 Hits

Internationalisering "Sterke scholen"

  678 Hits

Internationalisering

  597 Hits

Sterke scholen (schooljaar 22-23/23-24/24-25)

Sterke scholen (schooljaar 22-23/23-24/24-25)

Leerdoel 1: Digitaal, online en blended leren

Wat willen we bereiken ?

We willen een passend en adaptief antwoord op bieden op de vraag hoe DIGITAAL/online leren en

fysiek leren gecombineerd kan worden tot BLENDED LEREN.

Uitleg en achtergrond

Scholen worden vandaag geconfronteerd met een verplichte digitalisering. Maar het afgelopen jaar is

gebleken dat er een enorme kloof gaapt tussen scholen of zelfs individuele leerkrachten binnen één

school wat betreft de digitale kennis en de omgang met en aanpak van digitalisering. Een andere

belangrijke reden is dat de combinatie van online en fysiek leren (= blended leren) helemaal niet

verworven is. Hoe wordt het fysiek leren opgepakt na een periode van online leren? Hoe kunnen

beide vormen geïntegreerd en/of consecutief aangeboden worden? De scholen hebben een stevig

kader nodig om blended leren op een goede didactische en pedagogische manier uit te werken. Het

ontbreekt hen hierbij ook wat aan technische kennis. Het kader zal bij uitstek ook adaptief zijn. De

digitale omgeving en de digitale leermethoden evolueren snel; het project moet handvaten bieden

om deze evolutie op de voet te kunnen volgen en binnen de klaspraktijk te kunnen uitwerken.

Leerdoel 2: Gepersonaliseerd leren

Wat willen we bereiken ?

GEPERSONALISEERD LEREN: scholen en leerkrachten leren diversifiëren, differentiëren en evalueren

in een context van zorg, inclusie en diversiteit

Uitleg en achtergrond

De aanwezige diversiteit, de verplichtingen van de nieuwe onderwijsstructuur, leerplannen en

eindtemen zorgen ervoor dat het onderwijs gedifferentieerd aangeboden moet worden.

Gepersonaliseerd leren is een pedagogische aanpak die de leerlingen in staat stelt om

gemeenschappelijke doelen te bereiken, maar vanuit een eigen tempo of leerweg. Voor scholen is dit

een mogelijkheid om te voldoen aan de strengere eindtermen en in te zetten op de verhoging van de

autonomie en leerbetrokkenheid van de leerling.

In het verleden werd ingezet op binnenklasdifferentiatie wat zeer moeilijk van de grond komt. Het

uitwerken van objectief 2 zal een geïntegreerde aanpak realiseren op het hele spectrum van

gepersonaliseerd leren, te beginnen bij het aanbieden van de leerstof, de variëteit in leerroutes, het

inoefenen van de kennis, het verwerven van de competenties (cfr. taxonomie Bloom) en uiteindelijk

de evaluatie. Hierbij is de context van de school en de individuele noden van de leerling bepalend.

Leerdoel 3: Taalbeleid

Wat willen we bereiken ?

Ontwikkelen van een TAALBELEID om meertalige diversiteit (ANDERSTALIG/TAALZWAK) als kans én

middel te zien om de brede harmonische ontwikkeling van alle leerlingen te stimuleren.

Uitleg en achtergrond

Scholen zijn geconfronteerd met een instroom van anderstalige/meertalige leerlingen. Als de

thuistaal verschilt van de schooltaal kan dit aanleiding geven tot leerachterstand. Verder stellen

proeven (IDP, OESO, peilingsproeven) vast dat het niveau van enkele taalcompetentie ook bij

'allochtone' leerlingen achteruit gaat. Beide factoren vergen een nieuwe aanpak van het

taalonderwijs. Tenslotte heeft de groep OKAN-leraren heel specifieke noden over de aanpak van het

intensief aanleren van Nederlands, maar dikwijls nog meer fundamenteel als het gaat over anders- of

niet-gealfabetiseerde leerlingen. In ons onderwijs wordt talige diversiteit vaak beschouwd als de

grootste risicofactor, terwijl het een hefboom kan zijn. Dit vraagt van het schoolteam een mentale

openheid en een set nieuwe didactische vaardigheden.

Het ontbreekt nu aan tijd en kennis om anderstaligheid of taalzwakheid om te buigen naar een meer

holistische aanpak opdat de leervorderingen groter zouden zijn. 

Leerdoel 4: Gedrag

Wat willen we bereiken ?

Het thema GEDRAG wil een breed antwoord bieden om om te gaan met moeilijk gedrag van

leerlingen.

Uitleg en achtergrond

Het gedrag van leerlingen wordt bepaald door verschillende factoren. Scholen worden in

toenemende mate geconfronteerd met moeilijk gedrag wat leidt tot een daling in de effectieve

lestijd. We concentreren ons op die factoren die schooleigen en beïnvloedbaar zijn.

OKAN leerlingen komen soms uit oorlogsgebieden of hebben als vluchteling een lange reis afgelegd.

Deze ervaringen zorgen ervoor dat ze niet altijd reageren zoals wij dat verwachten. Ze stellen dan

gedrag dat gecatalogeerd wordt als storend of niet gepast. Sommigen zijn getraumatiseerd en

vertonen afwijkend/ontwijkend gedrag.

Werken aan gedrag vraagt van het schoolteam een emancipatorische grondhouding. Samen met een

verruiming van het didactisch handelen en nieuwe pedagogische strategieën creëren we een

preventieve en veilige schoolomgeving.


  585 Hits

AMERSFOORT PRESENTATIE

Dia1

Geef je tekst hier ...

  560 Hits